Dette dokument indeholder vilkår og betingelser, der giver adgang til eksklusive rabatter til SteamTeams service. Nedenstående vilkår og betingelser accepteres, hvis man vælger, at tegne et abonnement hos os. 

Læs venligst disse abonnementsbetingelser.

Vilkår og abonnement betingelser

Et abonnement hos SteamTeam giver en helt række fordele. Ved oprettelse får kunden adgang til særlige rabatter til rengøring af deres køretøj. For at tegne et abonnement, skal du være fyldt 18 år. Derudover skal dit køretøj være registreret i Danmark. SteamTeam forbeholder sig retten til, at afvise ydelsen, hvis der er udført konstruktive ændringer, som kan medføre en stor risiko for skader på køretøjet.

Betaling 

Ydelser bookes via www.steamteam.dk. 

Ved oprettelse af et abonnement hos SteamTeam, acceptere du, at betale et fast månedsabonnement på 149 DKK pr.måned. Abonnementet træder i kraft, når indbetalingen er registreret. Derefter fornyes dit abonnement automatisk via det tilmeldt betalingskort. 

Opsigelse og Binding

Abonnementet kan til enhver tid opsiges, det ophører dog først ved udgangen af den periode, der er betalt for. Du opsiger dit abonnement ved, at blot sende en mail til kontakt@steamteam.dk. Det kan kun opsiges fra den e-mail adresse der er blevet brugt til at oprette.

Ved opsigelse i en abonnementsperiode ydes refusion af overskydende betaling, jvf. markedsføringsloven. Ved misligholdelse af abonnementet er SteamTeam berettiget til skriftligt, at ophæve abonnement med 14 dages varsel. Eksempler på misligholdelse; manglende betaling, beviseligt fejlagtige oplysninger, eller, hvis der med vilje er undladt, at give alle relevante oplysninger. SteamTeam er altid berettiget til, at opsige abonnementet med 14 dages varsel, fra tidspunktet for anmeldelse af ydelsen og indtil 14 dage efter ydelsens udførelse. Abonnement og vilkår, kan til enhver tid ændres med to måneders varsel. Hvis abonnenten ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, på de ændrede vilkår, skal dette meddeles til SteamTeam. Hvor abonnementet efterfølgende vil ophøre, med en måneds varsel, til udgangen af måneden (løbende måned + 1 måned), efter at SteamTeam har modtaget opsigelsen. Hvis SteamTeam ikke modtager en opsigelse, fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår.

Fortrydelsesret

Efter lov om visse forbrugeraftaler har abonnenten fortrydelsesret, hvis abonnementet er tegnet via internet eller telefon. Fristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor abonnenten, skriftligt, modtager besked om, at aftalen er indgået. Abonnementet fortrydes på følgende måde. Før fortrydelsesfristen udløber, skal abonnenten underrette SteamTeam om, at oprettelsen af abonnementet er fortrudt. Gives der besked pr. post eller e-mail, er det tilstrækkeligt, at brevet/e-mailen sendes inden fristens udløb. Besked om fortrydelse af tegningen af abonnementet, sendes til: SteamTeam Nygårdterrasserne 234a 3520 Farum E-mail: kontakt@steamteam.dk med emne opsigelse af abonnement. Hvis SteamTeam har udført ydelser inden fristens udløb, vil der i stedet blive faktureret efter gældende fakturaprisliste, som kan ses på www.steamteam.dk 

Regulering af abonnementsprisen

Hvis SteamTeam kan dokumentere stigende omkostninger vedr. håndtering af SteamTeams abonnementer, kan der indledes en dialog vedr. regulering af prisen på abonnement. Har abonnenten bestilt en ydelse fra en af Steam Teams konkurrenter, dækker SteamTeams betingelser ikke. SteamTeam kan ikke stilles ansvarlig for, konkurrentens udførelse af ydelsen. 

Ansvar Forhold

SteamTeam er erstatningspligtig, efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af disse abonnementsbetingelser. SteamTeam kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres direkte til SteamTeams ydelser, efter denne abonnementsaftale. SteamTeam er dermed ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab, for skader opstået i forbindelse med terrorisme og ej heller skader, som abonnenten kan tegne forsikring for, i et dansk opererende selskab. SteamTeams samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt 5 mio. kr. Skader, som abonnenten ønsker, at gøre SteamTeam ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til SteamTeam indenfor 14 dage. Hvis det aftales mellem SteamTeam og abonnenten, at køretøjet efterlades, og nøglen lægges ved køretøjet, sker dette på abonnentens eget ansvar. Force Majeure: I tilfælde af force majeure, herunder; strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, er SteamTeam ikke ansvarlig for manglende ydelse. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod SteamTeam, i anledning af manglende ydelse, i tilfælde af andre ekstraordinære begivenheder, som SteamTeam ikke er herre over. Nævnte priser i abonnementsbetingelserne er index 2021. 

Kontakt

Er der spørgsmål til abonnementet, dækning m.m. så ring venligst til vores kundeservice på tlf. +45 93 98 01 97 eller send en e-mail til: kontakt@steamteam.dk

go top